کوره های آزمایشگاهی کمپانی Nabertherm

شرکت Nabertherm به عنوان یک شرکت خانوادگی با استفاده از منابع مالی اعضای خانواده تاسیس گردید. اقای کنراد نابر در سال ۱۹۴۷ به عنوان موسس در راستای توسعه شرکت در سطح بین الملی در صنعت کوره های ازمایشگاهی بود . نابرترم طیف گستردهای از کوره ای استاندارد رو برای صنایع آزمایشگاه تولید می کرد محصولاتی که برای صنعت آزمایشگاه تولید میکردند شامل موارد زیر بودند.