خرید تیتراتور | فروش تیتراتور | قیمت تیتراسیون

تیتراسیون کارل فیشر GR Scientific

تیتراتور یک دستگاه آزمایشگاهی که برای خودکار سازی فرآیند معین سازی غلظت های نامعین یک محلول ، بر پایه ی غلظت مشخص یک محلول دیگر ، استفاده می شود. این ابزار به دو صورت ساده و پیشرفته و خودکار است .

کاربرد  سیستم تیتراسیون 

کاربرد در همه زمینه های صنعت مانند صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی، تحقیقاتی، آموزشی و همچنین آزمایشگاه های آب و محیط زیست است.

سیستم  خودکار دستگاهی است که فرآیند تیتراسیون را بصورت خودکار و بسیار دقیق انجام دهد. این فرآیندهای می تواند شامل تیتراسیونهای اسیدی بازی -کمپلکسومتری و پتانسیومتری و سایر فرآیندهای رایج باشد.

تفاوت تیتراسیون کارل فیشر حجم سنجی با کولن سنجی چیست؟

در روش حجم سنجی تیترانت به طور مستقیم به ظرف نمونه اما در روش کولن سنجی  صورت الکتروشیمیایی و همزمان در ظرف نمونه ایجاد می شود. روش کولومتری برای اندازه گیری و تشخیص مقادیر کم آب ( کمتر از ppm 100-50 ) .

تیتراتور Dlab  ، فروش  تیتراسیون  SI analytics ، تیتراتور های Velp ، تیتراسیون کارل فیشر ، نماینده SI analytics  ، قیمت تیتراسیون Titroline 7500 

ورود

حساب کاربری ندارید؟