اکسیژن متر

اکسیژن متر

نمایندگی کمپانی WTW المان ، HACH المان

خرید اکسیژن متر ، فروش اکسیژن متر WTW ، قیمت اکسیژن متر WTW

اکسیژن متر:دستگاهی جهت اندازه گیری ونمایش میزان اکسیژن موجوددرمایعات براساس واحدهای ppm یا mg/l می باشد.

Doمترمحلول، شامل یک الکتروداست که نمونه ی محلول درآن توسط غشایی که نسبت به اکسیژن خاصیت تراوایی دارد،نگهداری می شود. زمانی کهO2 از میان غشائی می گذرد وبه الکترود می رسد، عمل انتقال الکترون واکسیژن مولکولی اتفاق می افتد.انتقال الکترون باعث عبور جریان از دستگاه اندازه گیری می شود.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

فهرست