آراتجهیز

شکایات و پیشنهاد ها

اگر انتقاد و یا پیشنهادی در جهت بهبود روند کاری فروشگاه و یا نوع برخورد کارکنان مجموعه دارید، میتوانید از طریق فرم زیر با ما درمیان بگذارید. مطمئن باشید تاثیرش را خواهید دید.