Brand: نمایندگی BWB

نمایندگی BWB

فروش فلیم فتومتر/ خرید فلیم فتومتر/ نمایندگی فلیم فتومتر xp

فلیم فتومتر

از فلیم فتومتر برای اندازه گیری لیتیوم ، سدیم و پتاسیم در مایعات بدن استفاده می شود. انواع پیشرفته این دستگاه قادر به اندازه گیری کلسیم نیز می باشند .

نحوه انالیز

در فلیم فتومتر ، نمونه به کمک اکسیژن فشرده ( هوا ) به صورت قطرات ریز یکنواخت به درون شعله اسپری می شود . نمک های فلزی در داخل شعله تبخیر شده و به سرعت به اتم های گازی تفکیک می شوند . وقتی دما از حد بحرانی بالاتر می رود اتم های گازی ، انرژی جذب می کنند و این انرژی موجب برانگیختگی الکترون ها از یک تراز انرژی بالاتر می شود . وقتی این الکترون ها به تراز پایه خود باز می گردند انرژی جذب شده را به صورت امواج نوری از دست می دهند . میزان از دست دادن انرژی ، در نتیجه بازگشت الکترون ها از تراز برانگیخته به تراز پایه می باشد . در نتیجه نور ساطع شده نیز دارای طول موج تمشخصی می باشد که برای هر اتم اختصاصی است . شدت نور ساطع شده در هر طول موج مشخص با مقدار اتم های فلزی برانگیخته نسبت مستقیم داشته و می توان آن را با فیلترهای نوری مناسب و فتودتکتور اندازه گیری کرد .

از Emission PHotometry ( فتومتری نشری ) برای اندازه گیری فلزات قلیایی که برانگیخته شدن آنها به انرژی کم و دمای پایین ( پروپان – اکسیژن یا بوتان – اکسیژن ) نیاز دارد استفاده می شود . اندازه گیری کلسیم نیاز به شعله های با دمای بالاتری دارد ( استیلن – اکسیژن ).

رابطه بین غلظت و عنصر پراکنده در فیلم فتومتر

در حالت ایده آل رابطه بین غلظت عنصر پراکنده شده و شدت نور در یک طول موج مشخص خطی می باشد . درجه یونیزاسیون بستگی به غلظت عنصر مورد نظر ، متفاوت می باشد . مواد دیگر موجود در نمونه درجه یونیزاسیون عنصر مورد نظر را کاهش می دهند .در حالت گازی هم اتم ها و هم یون های یک ماده ممکن است برانگیخته شوند ولی طیف نشری یون ها و اتمها متفاوت می باشد .

بررسی طیف نشری

انتخاب بهترین شرایط برای اندازه گیری به صورتی که فقط طیف نشر اتمی به دست بیاید ، حائز اهمیت است . فلیم فتومتری بر اساس تهییج الکترون های اتم به وسیله انرژی حرارتی شعله می باشد . الکترون ها در حالت تهییج شده ( excited statee) ناپایدار بوده و انرژی اضافی را آزاد کرده و به حالت پایدار می رسند . این انرژی به صورت نور آزاد می شود . نور حاصله دارای سطوح انرژی متفاوت بوده و بنابراین متشکل از چند طول موج متفاوت می باشد . این طول موج های متفاوت یا خطوط اسپکتروم ( spectrum lines ) برای هر عنصر اختصاصی می باشد . در فلیم فتومتری طول موج نور به کار رفته برای اندازه گیری هر عنصر بستگی به انتخاب خط مزبور در طیف جذبی عنصر دارد . ( مثل اسپکتروفتومتری )

نور به کار رفته باید دارای انرژی کافی باشد تا روش اندازه گیری حساسیت کافی داشته باشد ، در ضمن طول موج انتخاب شده با سایر خطوط جذبی عنصر تداخل نداشته باشد و نزدیک آنها نباشد . فلزات قلیائی به آسانی در شعله تهییج می شوند ( در شعله های معمولی آزمایشگاه ) .

نحوه تشخیص نور دز فلیم فتومتر

لیتیوم رنگ قرمز ، سدیم رنگ زرد ، پتاسیم رنگ بنفش ، روبیدیوم رنگ قرمز و منیزیوم رنگ آبی در شعله ایجاد می کنند . این رنگ ها جزء خصوصیات اتم های فلزی می باشد که به صورت کاتیون در محلول وجود داشته باشند . در شرایط ثابت و کنترل شده شدت نور در طول موج خاصی مستقیماً متناسب با مقدار انرژی تولید شده و متناسب با غلظت ماده مورد نظر در نمونه می باشد . از فلیم فتومتری برای اندازه گیری مستقیم غلظت بعضی فلزات استفاده می شود.

سایر کاتیون ها ( مثل کلسیم ) در شعله معمولی به مقدار کمتری تهییج می شوند و مقدار نور ایجاد شده حساسیت کافی برای روش فلیم فتومتری را ندارد . برای افزایش حساسیت در مورد سایر کاتیون ها ، از شعله های با حرارت بیشتر استفاده می شود .

برای فلزاتی که به آسانی در شعله تحریک می شوند مثل فلزات قلیائی (سدیم – پتاسیم – لیتیوم ) تنها ۵-۱% اتم های حاضر در محلول در شعله تحریک می شوند . حتی با این درصد کم اتم های تحریک شده ، این روش برای اندازه گیری ف

لزات قلیایی به قدر کافی حساس می باشد . برای اتم ها و یون های فلزی که به اسانی در شعله تحریک نمی شوند ، روش emission PH ometery حساسیت کافی ندارد.

گازهای مورد استفاده در فلیم فتومتری

مخلوط هیدروژن و اکسیژن شعله ای با حرارت بالا ایجاد می کند که معمولاً برای فلیم فتومتری به کار می رود . گاز طبیعی استیلن ، پروپان مخلوط با هوا یا اکسیژن هم مناسب می باشد . تمام این گازها و سایر عوامل اکسیدان برای این کار مناسب می باشند . استفاده از هر کدام بستگی به حرارت شعله مورد نیاز و حساسیت هر کدام دارد . لازم است حرارت شعله در طی اندازه گیری ثابت نگهداشته شود تا باعث تغییر حساسیت نشود .

ریگولاتورهای گاز با کیفیت بالا برای ثابت نگهداشتن حرارت شعله لازم و ضروری است . استاندارد کردن حرارت فلیم فتومتر در فواصل مرتب ضروری است . چون تغییرات حرارت شعله باعث تغییر نتایج تست ها می شود .

نمایش 9 24 36

ورود

حساب کاربری ندارید؟