سیستم های آنالیز گرمایی کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

تجزیه و تحلیل حرارتی به هر روش برای مطالعه مواد که شامل کنترل حرارتی است ، اشاره دارد. اندازه گیری ها معمولاً با افزایش دما انجام می شوند ، اما اندازه گیری ایزوترمال یا اندازه گیری هایی که با کاهش دما انجام می شود نیز ممکن است.