سیستم های طیف سنجی اتمی کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

طیف سنجی جرمی (MS) یک روش تحلیلی است که نسبت جرم به بار یون ها را اندازه گیری می کند. نتایج به طور معمول به عنوان یک طیف جرم ارائه می شوند ، یک قطعه از شدت به عنوان تابعی از نسبت جرم به بار. طیف سنجی جرمی در زمینه های مختلفی استفاده می شود و در نمونه های خالص و همچنین مخلوط های پیچیده اعمال می شود.