سیستم های طیف سنجی اتمی کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و طیف سنجی انتشار اتمی (AES) یک روش طیف سنجی برای تعیین کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب تابش نوری (نور) توسط اتم های آزاد در حالت گازی است. طیف سنجی جذب اتمی مبتنی بر جذب نور توسط یون های فلزی آزاد است.