سیستم های طیف سنجی فلورسانس کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

طیف سنج فلورسانس اتمی(AFS) مانند جذب اتمی و نشر اتمی از تکنیک های آنالیز عناصر در حالت اتمی می باشد. آنالیز عناصر توسط دستگاه فلورسانس اتمی براساس اندازه گیری میزان شدت نور منتشر شده توسط عنصر صورت می گیرد. فلورسانس اتمی معمولاً برای مواردی که نیاز به حساسیت و دقت بالایی باشد، به کار برده می شود. در واقع مزیت آن نسبت به جذب اتمی همین حساسیت بالاتر در اندازه گیری آنالیت می باشد. از اسپکتروسکوپی فلورسانس اتمی اصطلاحاً برای عناصر Trace که قابلیت نشر اتمی دارند استفاده می کنند. این دستگاه را می توان به طور ویژه ای در آنالیز عناصر فلزی آب، نفت و نمونه های بیولوژیکی در آزمایشگاه بکار برد.