سیستم های کروماتوگرافی کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

کروماتوگرافی یک روش آزمایشگاهی برای جداسازی مخلوط است. این مخلوط در مایعی به نام فاز متحرک حل می شود ، که آن را از طریق ساختاری نگه می دارد که ماده دیگری را به نام مرحله ثابت نگه می دارد. مواد تشکیل دهنده مختلف مخلوط با سرعت های مختلفی حرکت می کنند و باعث جدا شدن آنها می شوند. جدایی مبتنی بر تقسیم دیفرانسیل بین مراحل موبایل و ثابت است. اختلافات ظریف در ضریب پارتیشن یک ترکیب منجر به حفظ افتراقی در فاز ثابت می شود و بنابراین بر جدایی تأثیر می گذارد.

کروماتوگرافی ممکن است مقدماتی یا تحلیلی باشد. هدف از کروماتوگرافی مقدماتی ، جدا کردن اجزای یک مخلوط برای استفاده بعدی است و بنابراین نوعی تصفیه است. کروماتوگرافی تحلیلی به طور معمول با مقادیر کمتری از مواد انجام می شود و برای تعیین حضور یا اندازه گیری نسبت های نسبی آنالیت ها در یک مخلوط است. این دو از هم متمایز نیستند.