طیف سنج های UV/Vis کمپانی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش یا طیف سنجی قابل مشاهده با اشعه ماوراء بنفش (UV-Vis یا UV / Vis) به طیف سنجی جذب یا طیف سنجی بازتاب در بخشی از ماوراء بنفش و مناطق کاملاً مجاور طیفی قابل مشاهده اشاره دارد. این بدان معنی است که از نور در دامنه های مرئی و مجاور استفاده می کند. جذب یا بازتاب در محدوده قابل مشاهده مستقیماً روی رنگ درک شده مواد شیمیایی درگیر تأثیر می گذارد. در این منطقه از طیف الکترومغناطیسی ، اتمها و مولکولها تحت گذار الکترونیکی قرار دارند. طیف سنجی جذب مکمل طیف سنجی فلورسانس است ، از این رو فلورسانس با انتقال از حالت برانگیخته به حالت زمین سروکار دارد ، در حالی که جذب انتقال از حالت زمین به حالت هیجان را اندازه گیری می کند.