نمایندگی PerkinElmer

PerkinElmer ، یک شرکت جهانی آمریکایی است که در زمینه های تجاری تشخیصی ، تحقیقات علوم زندگی ، مواد غذایی ، آزمایشات زیست محیطی و صنعتی متمرکز است. قابلیت های آن شامل شناسایی ، تصویربرداری ، انفورماتیک و خدمات می باشد. PerkinElmer ابزارهای تحلیلی ، آزمایشهای ژنتیکی و ابزارهای تشخیصی ، اجزای تصویربرداری پزشکی ، نرم افزارها ، ابزارها و مواد مصرفی را برای چندین بازار انتهایی تولید می کند.

نمایش 9 24 36

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Titan MPS نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 200 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Avio 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900t نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900z نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 500 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل PinAAcel 900f نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 1000 نمایندگی PerkinElmer

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل Nexion 2000p نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل EnVision 2105 نمایندگی BioTek

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل Ensight نمایندگی PerkinElmer

دستگاه میکروپلیت ریدر مدل victor nivo نمایندگی PerkinElmer

دستگاه ICP-OES پرکین مدل optima 7300DV نمایندگی perkin elemer

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل lambda 265 نمایندگیPerkinr

دستگاه FT-IR UV-VIS مدل Spectrum RX1 نمایندگی Perkinr 

ورود

حساب کاربری ندارید؟