فلیم فتومتر

دستگاه فلیم فتومتر

روش فلیم فتومتر جهت تعییـن کمـی و کیفـی غلظت انواعی از کاتیون، مخصوصا فلزاتی که راحت تحریک می شوند. با دمای شعله نسبتا کم به سطح های انـرژی بـالاتـری مـی رونـد (مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، روبیدیوم، سزیم، مس و باریوم به کار می رود.

در این سیستم ها از شعله برای تبخیر محلول و تصفیه فلز استفاده می گردد. که سبب انتقال الکترون ظرفیت به یک لایه ی انرژی بـالاتـر مـی شـود. با بازگشت الکترون به حالت اولـیـه فوتونی با یک طول موج مـشـخـص بـرای هـر فـلـز تـولـیـد مـی شـود.

فـلیم فتومتر از فیلترهای نوری جهت مانیتورینگ و یافتن نـور بـا طـول مـوج خـاص اسـتـفاده مـی‌کـند. این گونه با بررسی این طول موج ها و مقایسه آن ها با طول موج های مـربـوط بـه فـلـزات شـنـاخـتـه شـده، فـلـزات موجود در نمونه آزمایش شناسایی می شود.

کاربرد در صنعت

در آزمایشگاه ها معمولا دستگاه فلیم فتومتر جهت تعیین غلظت لیتیم، سدیم و پتاسیم خون و یا غلظت پتاسیم و سدیم ادرار هم به کار گرفته می گردد.

کمپانی سازنده فلیم فتومتر

شرکت آرا تجهیز با داشتن نمایندگی BWB  آماده تامین فلیم فتومتر جه مختلف است. همچنین آماده فروش فلیم فتومتر  از کمپانی Jenway انگلیس مدل PFP7  است.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟