دسته: جارتست

جارتست

نمایندگی velp ایتالیا

برای ارزیابی انعقادسازی محلول هایی که غلظت مواد جامد معلق آنها کمتر از mg/lite5000 باشد از جار تست استفاده میشود .یک دستگاه جار تست شامل چندین همزن کاملاً یکسان است که با یک موتور می چرخند . هر همزن در داخل یکی از بشرهای دارای حجم های مساوی از نمونه آب مورد نظر قرار میگیرد .

روش های جارتست

در روش جار تستی که در زیر بیان می شود از سولفات آلومینیوم یک ماده ی شیمیایی برای لخته بستن در تصفیه ی آب ، و یک جارتست معمول 6 دسته ای استفاده می شود . نتایجی که از این روش به دست می آید کمک به بهینه سازی عملکرد مرکز تصفیه ی آب می کند

امکان تغییر سرعت همزن ها جهت دستیابی به شرایط بهینه وجود دارد ولی همه همزن ها در هر لحظه سرعت یکسانی دارند .

ورود

حساب کاربری ندارید؟