نرم افزار کاریوتایپ

نرم افزار کاریوتایپ

کاریوتیپ به مجموعه‌ای از کروموزوم‌ها؛ که با توجه به تعداد آنها، شکل و اندازه، موقعیت سانترومرها، الگوی اتصال، هرگونه تفاوت بین کروموزوم‌های جنسی، و هرگونه ویژگی فیزیکی دیگر منظم شده‌اند، گفته‌می‌شود. معمولاً بزرگترین کروموزومِ ارگانیسم را به عنوانِ کروموزومِ شمارهٔ ۱، کروموزومی که پس از آن از همه بزرگتر است کروموزومِ شمارهٔ ۲ و… در نظر می‌گیرند. اگر بخواهیم این ۴۶ کروموزوم را بر حسبِ شکل و اندازهٔ ظاهری شان دسته‌بندی کنیم متوجه می‌شویم که این کروموزوم‌ها دو تا دو تا از نظر شکل و اندازه شبیه به یکدیگر هستند. حال چنانچه این کروموزوم‌ها را به ترتیبِ اندازه (از بزرگترین به سمت کوچکترین) منظم کنیم به شکلی به نامِ کاریوتیپ دست می‌یابیم. البته استثنایی در ترتیب قرار گیری وجود دارند: کروموزوم شماره ۲۱ کوچکتر از کروموزوم شماره ۲۲ است. (بزرگترین کروموزوم کروموزم شماره ۱ و کوچیک ترین کروموزم ، کروموزم شماره ۲۱ است )

نرم افزار کاریوتایپ

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.

پر فروش ترین محصولات

ورود

حساب کاربری ندارید؟