کلروفیل متر

کلروفیل متر

نمانیده کمپانی Minolta ژاپن

گاهی روند رشد گیاهان با چشم  مصلح نمیتوان بررسی نمود .با دستگاه کلروفیل متر میتوان از میزان فتوسنتز انجام شده در سطح برگ گیاه بدون آسیب زدن به گیاه رشد گیاهان و روند تبدیل نیتروژن در سطح برگ را اندازه گیری کرد. همچنین با دستگاه کلروفیل متر  میتوان بطور غیر مستقیم میزان حاصلخیزی خاک را اندازه گیری نمود.

نمایش یک نتیجه

فهرست