برچسب: نمایندگی Eppendorf

محصولات Eppendorf در آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی استفاده می شود ، به عنوان مثال در شرکت های صنایع دارویی ، بیوتکنولوژی ، شیمیایی و غذایی. آنها همچنین در آزمایشگاه هایی که تجزیه و تحلیل بالینی یا محیطی را انجام می دهند ، در آزمایشگاه های پزشکی قانونی و آزمایشگاه های صنعتی که تجزیه و تحلیل فرایندهای صنعتی ، تولید و تضمین کیفیت انجام می شود ، مورد استفاده قرار می گیرند.

ورود

حساب کاربری ندارید؟