تجهیزات آزمایشگاهی

فلیم فتومتر چیست؟

فلیم فتومتر

فلیم فتومتری ‌شاخه ای از اسپکتروسکوپی اتمی است که در آن نمونه‌های مورد بررسی در اسپکترومتر به شکل اتم هستند و دو شاخه دیگر از اسپکتروسکوپی اتمی، اسپکترومتری جذبی AAS یا (Atomic Absorption Spectro metry) و ICP-AES coupled plasma-atomic emission spectrometry (یک تکنیک جدید و گران که زیاد استفاده نمی شود) هستند. در تمام این موارد، اتم های مورد بررسی با استفاده از نور تحریک می شوند. تکنیک های جذب، میزان جذب نور ناشی از انتقال الکترون‌ها به سطح انرژی بالاتر را اندازه می گیرند و تکنیک های تابشی شدت نوری را که با برگشتن الکترون به سطوح انرژی پایین تر تشعشع می شود اندازه می‌گیرند.

فلیم فتومتر

فـلـیــم فـتــومـتــری بـرای تعییـن کمـی و کیفـی چندین نوع کاتیون، به ویژه فلزاتی که به آسانی تحریک شده و با دمای شعله نسبتا کم به سطوح انـرژی بـالاتـر مـی رونـد (مـانـنـد سدیم، پتاسیم، کلسیم، Rb، Cs، Cu و Ba) مناسب است.
در این تکنیک از یک شعله استفاده می شود که محلول را بخار و نیز فلز را تصفیه می کند و سپس باعث انتقال الکترون ظرفیت به یک سطح انرژی بـالاتـر مـی شـود. با برگشت الکترون به حالت اولـیـه (گـرانـد اسـتـیـت) نـوری با یک طول موج مـشـخـص بـرای هـر فـلـز تـولـیـد مـی شـود. فـلیم فتومترها از فیلترهای نوری برای مانیتور کردن و جـسـتـجـوی نـور بـا طـول مـوج خـاص اسـتـفاده مـی‌کـنـند. به این وسیله می توان با بررسی این طول موج ها و مقایسه آن ها با طول موج های مـربـوط بـه فـلـزات شـنـاخـتـه شـده، نـوع فـلـزات موجود در نمونه مورد بررسی را تعیین کرد.

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *